Član 1.

Udruženje ljubitelja kripto valuta „Okno“ (u daljem tekstu Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva upoznavanja mladih sa kripto valutama.

Član 2.

Ciljevi udruženja su edukacija mladih za korišćenje besplatnog softvera na računaru i upoznavanje mladih sa kripto valutama.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje

 1. Prikuplja stručnu literaturu u oblasti rada sa kripto valutama.
 2. Organizuje stručne skupove, savetovanja i seminare o edukaciji za korišćenje besplatnog softvera.
 3. Sarađuje sa drugim udruženjima koja se bave ovom delatnošću.

Član 4.

Udruženje ljubitelja kripto valuta „Okno“ ima sedište u Novom Sadu, Gagarinova 10/G stan 35. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Član udruženja može biti svako lice koje prihvati ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje.

Član 6.

Odluku o prijemu donosi Skupština i o tome obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Odluku o prestanku članstva donosi skupština.

Član 7.

Član udruženja ima pravo:

 1. Ravnopravno sa drugim članovima da učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
 2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini.
 3. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 2. Učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja
 3. Obavlja druge poslove koje mu udruženje poveri.

Član 8.

Organ Udruženja je skupština.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se sastaje jednom godišnje. Sednicu Skupštine saziva lice ovlašćeno za zastupanje.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada.
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta.
 3. Usvaja druge opšte akte udruženja.
 4. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 5. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
 6. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 10.

Rad Udruženja je javan. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

Član 11.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član 12.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacija za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti rada sa besplatnim kompjuterskim softverom.

Član 13.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 14.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Udruženje ljubitelja kripto valute OKNO, Novi Sad.

Član 15.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Predsedavajući osnivačke

skupštine Udruženja

Željko Vukmirović